01 december 2015

Demokratins rätt att ta till svärdet


Med vilka medel kan en demokratisk rättsstat försvara sig mot inre och yttre fienden utan att dess själ går förlorad? Hur stora inskränkningar av medborgarnas fri- och rättigheter kan vara okej om målet är att skydda den demokratiska rättsstaten? Och var går egentligen gränsen för när de värden vi sagt oss vilja skydda och försvara inte längre finns kvar. När blir skyddet av demokratin inte längre meningsfull?För den danske juristen och rättsfilosofen Alf Ross i klassikern "Varför demokrati?" från 1946(1948) är svaret givet. Han såg inga hinder för en demokratisk rättsstat att försvara sig med alla medel mot inre och yttre hot. Krigsåren hade i många demokratiska länder medfört avsevärda avsteg från fri- och rättigheter. De krigande demokratiska staternas användande av tvångsmedel som post- och paketkontroll, censur, åsiktsregistrering och telefonavlyssning blev en del av krigföringen som sannolikt också hade ett stort opinionsstöd i de krigsdrabbade befolkningarna.
 
”Våld kan endast mötas med våld. Om den demokratiska staten vill bestå, måste den med alla medel försvara sig mot våldsangrepp och har därmed icke brutit något mot sina egna principer.” (Ross 1948:169).
Dilemmat mellan demokrati och säkerhet har fått ny aktualitet efter rasismdådet i Trollhättan och terrorangreppet i Paris. Terrornivån i Sverige höjdes till högsta nivåerna någonsin. Under de senaste veckorna har vi fått uppleva förhöjd säkerhet och terroristjakt på vårt eget territorium. Som vanligt i sådana situationer är det lätt för ansvariga politiker, tjänstemän i ledande ställning och opinionsbildare att demonstrera handlingskraft eller stilla oro genom att föreslå utökade polisiära och militära befogenheter för att motverka hot mot rikets och medborgarnas säkerhet. Den här gången gäller diskussionerna bland annat utökad övervakning genom s k hemlig dataavläsning som innebär att tillåta installation av trojaner i datorer och att utöka polisens träning och tillgång till förstärkningsvapen.


Hotbilden mot det öppna demokratiska samhället är idag mycket komplex och uppfattas av de allra flesta som starkare än tidigare. Vi har en växande oro för ett yttre hot genom destabilisering och spridning av konflikter i närområdet (Ryssland, Ukraina, Syrien), kopplat till ökade risker för terrorangrepp från IS på svensk mark. På de inre frontlinjerna ser vi fler angrepp mot den demokratiska rättsstaten genom övergrepp i rättssak, hot mot politiker, politiskt våld och extremism i form av antidemokratiska idéer och rasism. Under hösten har idéer om ett växande inre hot -- svenska medborgare som stridit i konfliktområden och som återvänder till Sverige med träning och kapacitet att begå terrorhandlingar -- börjat få fäste.


Idéer om yttre hot och inre fiender har historiskt varit mycket starka drivkrafter för politisk förändring och utveckling i demokratiska samhällen. Hotbilder är tveeggade svärd. Yttre hot kan bidra till att stärka sammanhållningen, samla till samarbete och läka sår från historiska konflikter, motsättningar eller inbördeskrig. Inre hot som leder till att definiera det subversiva och samhällsomstörtande kan vara en mäktig bundsförvant i kampen mot ideologiska fiender. Men hoten leder också ofta till övertramp mot just de medborgarliga fri- och rättigheter som staten har till uppgift att försvara -- övertramp som först i historiens ljus framstår som rejäla pinsamheter.
För nästan femton år sedan hade jag tillsammans med Ann-Marie Ekengren förmånen att få genomföra en studie av militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder under kalla krigets inledning. Med hjälp av tidigare hemligstämplade dokument från försvarsstaben och dåtida statspolisen kunde vi kartlägga vilka uppfattningar och idéer som varit förhärskande och styrande för svenska statens övervakning av sina egna medborgare.


rödahotet
Vår studie om Det röda hotet (2002) mynnade ut i två huvudslutsatser eller allmänna principer som har bäring också för den dagsaktuella diskussionen om hur en balans mellan nationella säkerhetsbehov och värnandet av den demokratiska rättsstatens principer ska kunna träffas. Båda dessa slutsatser grundar sig i det starka samband vi fann mellan aktörers hotbilder och faktiskt agerande.


1) Undvik en fastfrysning av säkerhetstjänsternas organisation.
Om hotbilder är så betydelsefulla för agerandet krävs att de inte bara är rimliga, det vill säga står i proportion till de faktiska hoten,utan att de ständigt utmanas. Statlig övervakning av egna medborgare som har till syfte att förebygga brott mot rikets säkerhet måste organiseras på ett sätt så att denna ständiga utmaning kommer tillstånd och integreras i den fortlöpande verksamheten. Utdaterade hotbilder som vuxit sig fast i organisationer i samband med formativa moment är ett hot i sig självt mot den demokratiska rättsstaten. Alltså: Högt i tak internt och en så publik och transparent diskussion om hotbilder som bara är möjligt.2) Undvik inkrementalism.Den andra allmänna principen är att aldrig använda annat än tidsbegränsade inskränkningar av medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter. All lagstiftning och alla åtgärder som innebär ett avsteg från skyddet av individuella fri- och rättigheter bör således ha ett bäst före-datum. Varje litet harmlöst oskyldigt steg bort från den demokratiska rättsstatens inbyggda skydd av fri- och rättigheter riskerar i förlängningen att leda till ett betydande avsteg från dessa principer. Alla typer av ökade befogenheter till exempelvis telefonavlyssning, buggning och kameraövervakning bör därför vara tillfälliga och bli föremål för omprövning vid regelbundet återkommande tillfällen. En sådan ordning sänder signaler om vilka huvudprinciper som gäller för den demokratiska rättsstaten och utgör samtidigt en viktig form av självreglering. I krissituationer torde medborgarna dessutom ha lättare att acceptera inskränkningar av sina fri- och rättigheter om de vet att de är av tillfällig natur. Det är en helt avgörande skillnad mellan att ta ett beslut om att möjliggöra hemlig dataavläsning och att ta ett beslut om att tillfälligt, under en begränsad tid, möjliggöra hemlig dataavläsning.


tvångsmedel


Tvångsmedelsopinionen
Vilka effekter hade terrorangreppen i Paris på svenska folkets inställning i frågor som rör  tvångsmedelsanvändning? Det hade förstås varit utomordentligt spännande att följa tvångsmedelsopinionen dag-för-dag under de gångna veckorna. Det vi vet om svenska folkets inställning till vilka tvångsmedel som är acceptabla att använda om den nationella säkerheten är hotad kommer från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Vid tre tillfällen mätt svenska folkets inställning till tvångsmedel. I den senaste
undersökningen 2013 kunde vi se en ökad andel av befolkningen som ställde sig tveksam till införande av mötesförbud, telefonövervakning, övervakning av tele- och datatrafik samt åsiktsregistrering i situationer när den nationella säkerheten är hotad (för fler detaljer följ länkarna nedan).


Diskussioner om säkerhetstjänsternas verksamhet handlar om de inbyggda motsättningar som oupphörligen avkräver ansvariga politiker och tjänstemän avvägningar och rimlighetsbedömningar. Den demokratiska statens övervakning av sina egna medborgare skall vara offentligt sanktionerad, men inte offentlig. Försvaret av den inre säkerheten skall vara underställd demokratisk kontroll, men samtidigt skyddad från insyn. Säkerhetstjänsternas verksamhet skall vara hemlig men samtidigt lagligt reglerad. En förutsättning för att en stat effektivt ska kunna lyckas med båda sakerna -- att värna nationell säkerhet och demokratiska principer -- är att diskussionen om denna delikata balans aldrig aldrig tystnar.


Läs mer
Bjereld, Ulf & Henrik Oscarsson (2014) "Minskat stöd för övervakning och tvångsmedel" I Annika Bergström & Henrik Oscarsson (red) Mittfåra & marginal. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Ekengren & Oscarsson (2002) Det röda hotet. De militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960. Lund: Nordic Academic Press.
Ross, Alf (1948). Varför demokrati? Stockholm, Tidens förlag.
 


20 september 2015

SOM-undersökningen 2015 är i fält

Varje höst sedan 1986 genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet stora enkätundersökningar till slumpmässiga urval av svenska folket. I år genomförs den trettionde nationella SOM-undersökningen. Alla som är folkbokförda i Sverige mellan 16-85 år har samma möjligheter att bli utvalda: en chans på ungefär 424. Kanske tillhör du dem som har fått SOM-institutets inbjudan med min underskrift på i din brevlåda nyligen?


Slumpen är vår bästa vän
SOM-undersökningarna vilar på en solid vetenskaplig metod som är mycket enkel att förklara. I den nationella undersökningen låter vi slumpen välja ut 17 000 personer från en enorm lista över alla folkbokförda i åldrarna 16-85 år. Som bekant är slumpen blind. Eftersom alla har lika stor chans att komma med i urvalet har vi ett obundet slumpmässigt urval. Det är detta sannolikhetsurval som gör det möjligt att dra slutsatser om alla folkbokförda i åldrarna 16-85 år.

Sverige är ett av de få länder i världen där det alls är möjligt att dra fungerande sannolikhetsurval på det här sättet. Det finns alltså ingen som helst anledning att nöja sig med något annat än befolkningsurval. Vi har ett register för totalbefolkningen (RTB) som uppdateras fortlöpande, och här finns postadresser till alla folkbokförda. Förmånen att kunna dra renläriga statistiska sannolikhetsurval från en urvalsram som nästan helt saknar täckningsfel ger en mycket god grund för god datakvalitet. Trots ett relativt stort bortfall -- som kräver omfattande analyser och hänsyn vid slutsatsdragningar -- har de helt oviktade rådata från en SOM-undersökning en förbluffande hög träffsäkerhet på exempelvis ett valresultat i ett svenskt riksdagsval. Klart bättre än alla opinionsinstitut. Orsaken är, menar jag, att det görs ett ordentligt befolkningsurval.

Hur mår Sverige?
De tvärvetenskapliga SOM-studierna har sedan starten 1986 kommit att bli en viktig del av kunskapsförsörjningen till samhället när det gäller föreningsliv, fritidsvanor, tillit, värderingar, medievanor och politiska preferenser. Vi kan använda dem för att undersöka demokratins, samhällets och svenskarnas hälsotillstånd: Hur mår Sverige?

I statistiska undersökningar kan en utvald respondent inte ersättas med någon annan. Det strider mot grundprinciperna bakom sannolikhetsurval, likaväl som det strider mot demokratiska principer om politisk jämlikhet. Det är den som blivit utvald som behöver svara på undersökningen. Vi får in nästan alla svar före den 1 november. Men alla har inte möjlighet att svara så snabbt. Därför behöver vi skicka ut många påminnelser. Fältperioden för SOM-undersökningarna är närmare 150 dagar.

Årets enkäter hoppas vi upplevs som luftigare, kortare, mer varierade och mer underhållande av årets respondenter. När enkäten fyllts i behöver den postas i svarskuvertet vi skickar med. Du hittar din närmaste gula postlåda genom att följa den här länken.14 september 2015

Årsdagen av riksdagsvalet 2014

Idag är det ett år sedan Riksdagsvalet 2014. Var står vi idag när det gäller tolkningar av vad som egentligen hände? Analyser av de omfattande datainsamlingar som genomfördes under förra året har hittills givit oss en del pusselbitar. Men på många sätt är slutsatserna ännu omogna. Bra forskning tar tid. En hel cykel av analyser väntar på att genomföras under vintern innan vi effektivt kan jämföra riksdagsvalet 2014 med alla de andra sjutton (!) valen för vilka vi har data om väljarbeteende i Sverige. Såsmåningom när hela pusslet är lagt kan vi effektivt skriva ett stycke svensk politisk samtidshistoria. Och då kommer vi vara långt gångna i innervarande mandatperiod.

Vi är inne i en strid ström av avrapporteringar bland annat i Valforskningsprogrammets rapportserie, i Nationalencyklopedins årsbok och i SCBs skriftserie Demokratistatistik. På Demokratidagen den 1 oktober släpper vi rapporten "Supervalåret 2014". Därefter ytterligare en avrapportering framåt jul. Tillsammans med Sören Holmberg uppdaterar jag under vintern vår sedvanliga väljarbok på svenska, den här gången kallad "Svenska väljare". Samtidigt författas lite mindre tillgängliga skrifter, artiklar och bokkapitel för den internationella publiken och några av de resultaten ska jag försöka tillgängliggöra på sociala medier i en eller annan form.

Valutgången
För den icke så minnesgode: Så här slutade riksdagsvalet 2014. De enda rejäla förändringarna av mandatfördelningen gäller Moderaterna (-23 mandat) och Sverigedemokraterna (+29 mandat). Valdeltagandet ökade för tredje valet i rad till 85,81 procent!

 

En dryg tredjedel av väljarna bytte parti
De största väljarströmmarna mellan 2010 och 2014 års val gick från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Det kan du läsa mer om genom att följa länken under figuren.  Fortfarande håller analysen jag gjorde i höstas angående vilka M-väljare som bytte till SD och varför.

Källa: Svenska valundersökningar 1956-2014. SCB/Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. http://scb.se/Statistik/ME/ME0106/_dokument/Valundersokningar-2014-PM.pdf 


Valet handlade om skolan!
Pisa-valet. Fram till december, regeringens nederlag i budgetomröstningen och Decemberöverenskommelsen var valet självklart. Skolorna tronade i ensamt majestät på väljarnas dagordning i samband med riksdagsvalet. När man berättar om det idag är det knappt att man blir trodd. Men så var det. Skolan blev den välfärdsfråga som hjälpte till att tilta initiativet över i rödgrön favör. Vi väntar fortfarande på en mer komplett analys. Visst var migrationsfrågorna också viktiga, framför allt för väljarströmmarna från M till SD. Migrationsöverenskommelsen mellan MP och de borgerliga partierna kan ha kostat Alliansen regeringsmakten när vi skriver den politiska historien.


 Källa: SOM-undersökningen 2014. Liknande listor finns från flera andra källor. Även i SVTs vallokalundersökning var utbildning på toppen av dagordningen.

Publikationer so far

 • Berg, Linda & Rutger Lindahl (2014). Flernivåidentifikation och EU-attityder över tid. I Berg, Linda & Rutger Lindahl, Red. (2014). Förhoppningar och farhågor: Sveriges första 20 år som medlem i EU. Göteborgs universitet, CERGU.
 • Boije, Edvin (2014). Valrörelsepanelen. En första resultatrapport. Valforskningsprogrammets arbetsrapportserie. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
 • Boije, Edvin, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (2015). Consideration Ses for Party Choice: Size, Content, Stability, and Relevance. Swedish National Election Studies working paper series. Oscarsson, Henrik. University of Gothenburg, Department of Political Science.
 • Oleskog Tryggvason, Per (2014). Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014. Valforskningsprogrammets arbetsrapportserie. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 2014:13.
 • Oleskog Tryggvason, Per & Per Hedberg (2015). Swedish national election studies program method report:  Super election edition. Swedish National Election Studies Working paper series 2015:01. Oscarsson, Henrik. University of Gothenburg, Department of Political Science.
 • Oscarsson, Henrik (2014). Tjugo år av svenskaeuropaparlamentsval. I Berg, Linda & Rutger Lindahl, Red. (2014). Förhoppningar och farhågor: Sveriges första 20 år som medlem i EU. Göteborgs universitet, CERGU.
 • Oscarsson, Henrik (2015a). Valanalys för europaparlamentsvalet 2014. Nationalencyklopedins årsbok 2014. Stockholm, Nationalencyklopedin AB.
 • Oscarsson, Henrik (2015b). Valanalys för riksdagsvalet 2014. Nationalencyklopedins årsbok 2014. Stockholm, Nationalencyklopedin AB.
 • Berg, Linda & Andrea Spehar (2011). EU och välfärdens Europa: familj, arbetsmarknad, migration. Malmö: Liber förlag.
 • Berg, Linda & Henrik Oscarsson (2015a) "The Swedish general election 2014." Electoral Studies 38(82-136).
 • Berg, Linda & Henrik Oscarsson, red. (2015b) 20 år med personval. Valforskningsprogrammets rapport 2015:3. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
 • Boije, Edvin, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (2015) Consideration Sets for Party Choice: Size, Content, Stability, and Relevance. Swedish National Election Studies working paper series. Series Editor: Oscarsson, Henrik. University of Gothenburg: Department of Political Science.
 • Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016) “Issue voting structured by left-right ideology”, i Pierre, Jon, Red. (2016) Oxford Handbook of Swedish Politics. London: Oxford University Press.