24 april 2015

Varför kan Folkpartiet inte växa?

Partisystemets Hallsberg. En väntsal för partibytare. Partisystemets vändkors. Folkpartiet innehar ett närmast oslagbart rekord i svensk politik när det gäller att misslyckas med att få tidigare väljare att stödja partiet ännu en gång. Andelen folkpartiväljare som röstat på FP även i föregående val är enligt tidigare analyser av partibyten i de svenska Valundersökningarna följande: 63 procent 1979 (Holmberg 1981), 44 procent 1982 (Holmberg 1984), 83 procent 1985 (Holmberg & Gilljam 1987), 54 procent 1988 (Gilljam & Holmberg 1990), 46 procent 1991 (Gilljam & Holmberg 1993), 41 procent 1994 (Gilljam & Holmberg 1995), 42 procent 1998 (Holmberg 2000), 74 procent 2002 (Holmberg & Oscarsson 2004) och 30 procent 2006 (Oscarsson & Holmberg 2008). Snittet under perioden 1979-2006 är 54 procent. Med undantag av framgångsvalen 1985 och 2002 har partiet systematiskt underpresterat jämfört med andra partier i den helt nödvändiga uppgiften att återmobilisera redan vunna väljare.

Mönstret går igen även i de två senaste riksdagsvalen. Ett mindretal av Folkpartiets väljare 2006 valde att rösta på FP 2010 – endast 38 procent. Och eländet fortsätter. De preliminära partibytarmatriserna för väljarströmmar mellan 2010 och 2014 är ytterligare en upprepning. Enligt SVTs vallokalundersökning var det bara 39 procent av Folkpartiväljarna från 2010 som valde att rösta på FP även 2014. Väljartappet gick den här gången liksom många andra gånger tidigare till Moderaterna (19 procent), men även till Centerpartiet (11 procent) och Sverigedemokraterna (8 procent).Källa: Oleskog Tryggvason, P. (2014). Vikten att vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014. Valforskningsprogrammets arbetsrapportserie 2014:13. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.Det vore en fantastisk uppgift att försöka ta reda på hur stor andel av den nuvarande väljarkåren som någon gång i livet valt att rösta på Folkpartiet. Partiet var under lång tid, tillsammans med Centerpartiet, svenska folkets bästa parti i andra hand (se t ex här). FP är fortfarande ett parti som är tolererat och uppskattat av många och som bevisligen har kunnat fånga nya väljare i val efter val. Att behålla väljare har dock visat sig vara betydligt svårare. Folkpartiet har många sympatisörer men tycks alltså ha svårare att arbeta upp några starkare emotionella lojalitetsband till sina väljare. Kanske ligger huvudförklaringen i den ideologiska profilen för partiet och de budskap partiet för fram. Det finns en inbyggd motsättning mellan ett frihetligt liberalt budskap och ett mer uppfordrande, dogmatiskt appellerande till kollektiva intressen och grupplojaliteter. Lika fritt och lätt det är att stödja partiet för allmänborgerliga väljare, lika fritt och lätt är det att välja något annat nästa gång?


Referenser


Gilljam, Mikael & Sören Holmberg, Red. (1990). Rött, blått, grönt. En bok om 1988 års riksdagsval. Stockholm, Bonniers.
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1993). Väljarna inför 1990-talet. Stockholm, Norstedts Juridik.
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1995). Väljarnas val. Stockholm, Norstedts.
Holmberg, Sören (1981). Svenska väljare. Stockholm, LiberFörlag.
Holmberg, Sören (1984). Väljare i förändring. Stockholm, Liber.
Holmberg, Sören (2000). Välja parti. Stockholm, Norstedts Juridik.
Holmberg, Sören & Mikael Gilljam (1987). Väljare och val i Sverige. Stockholm, Bonniers.
Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm, Norstedts Juridik.
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2013). Nya svenska väljare. Stockholm, Norstedts Juridik.
26 mars 2015

SOM-seminariet 2015

Det har blivit dags att anmäla sig till en av årets stora höjdpunkter. På det årligen återkommande SOM-seminariet i Göteborg inleds avrapporteringen av de nationella SOM-undersökningar som genomfördes i höstas. Alla som vill få bättre kläm på hur det svenska opinionsklimatet har utvecklats i såväl närtid som i det längre perspektivet är välkomna att anmäla sig till seminariet den 21 april. Här är en direktlänk till anmälningsblanketten.

Representanter från SOM-institutets stora forskarnätverk presenterar den senaste utvecklingen inom medieanvändning, alkoholopinion, inställningen till EU, förtroendet för myndigheter, institutioner, organisationer och branscher. Dessutom presenterar valforskarna sina första analyser av väljarbeteende från supervalåret 2014.

PRELIMINÄRT PROGRAM:


11:00 Välkomna! HENRIK EKENGREN OSCARSSON
11:15 Myndigheter som vi gillar mer, och myndigheter
som vi gillar mindre SÖREN HOLMBERG
11:30 Alkoholopinionen: problemupplevelsens roll DAVID KARLSSON
11:45 Spiken i kistan för nyheter på papper?  ULRIKA ANDERSSON
12:00 E-boken: en biprodukt i skuggan av den tryckta  ANNIKA BERGSTRÖM
12:15 Europaopinionen  LINDA BERG

12:30 Lättare lunchbuffé med mingel

13:30 Välkomna tillbaka! ANNIKA BERGSTRÖM
13:45 Kampen om nyhetsanvändarna JONAS OHLSSON
14:00 Medierna och den sociala sammanhållningen JESPER STRÖMBÄCK
14:15 Mediemoral STINA BENGTSSON
14:30 Orons politik MARIA SOLEVID
14:45 Samhällsförtroende LENNART WEIBULL
15:00 Perspektiv på supervalåret HENRIK EKENGREN OSCARSSON
15:15 Attityder till klimatskatt på flygresor och nötkött JONAS NÄSSÉN
15:30 Slutord  HENRIK EKENGREN OSCARSSON

Presentationer från seminariet läggs ut i två omgångar under seminariedagen.
SOM-seminariet eftersänds i SVT Forum.

Läs mer om SOM-seminariet på hemsidan: www.som.gu.se

12 mars 2015

Vapenexportopinionen

Svenska folkets inställning till vapenexport är sparsamt undersökt i regelbundet återkommande tvärsnittsstudier. I 1985 års valundersökning användes vapenexport som indikator i en serie politiska förslag som respondenterna fick ta ställning till. Då var det fyrtionio procent som tyckte att förslaget om att "förbjuda all svensk vapenexport" var ett mycket eller ganska bra förslag (läs mer om svenska folkets sakfrågeåsikter 1956-2010 i denna pdf).


Nyfiken som man är på hur opinionen egentligen står i vapenexportfrågan letade jag upp den senaste SOM-undersökningen där frågor om vapenexport ställts. I serien av politiska förslag återfinns i 2013 års undersökning förslaget "införa ett totalförbud mot vapenexport". Totalförbud är förstås långtgående i den meningen att det finns få politiska aktörer som förfäktar ett totalt förbud mot att exportera svenska vapen. Men ofta handlar den här typen av datainsamlingar om att finna strukturer i människors åsikter och bygga åsiktsdimensioner som kan användas för fortsatta analyser. Ibland kan det då vara forskningsmässigt motiverat att spetsa till frågorna för att få tydliga ställningstaganden och värdefull variation i respondenternas åsikter.

Resultaten från 2013 års SOM-undersökning visar att opinionen fortfarande, nästan trettio år senare, står ungefär lika när det gäller allmän inställning till vapenexportförbud. Fyrtiofyra procent tycker att förslaget är mycket bra eller ganska bra. Det finns alltjämt en stor opinionsskillnad mellan män och kvinnor. Och precis som 1985 är frågan en het politisk potatis i den meningen att det finns stora skillnader i inställning mellan vänster och höger och mellan olika grupper av partisympatisörer. Vänsterpartiet och miljöpartiets sympatisörer är mest positiva till vapenexportförbud.


Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2013.


Samvariationen med vänster-högeridentifikation är mycket tydlig: bland personer som identifierar sig långt till vänster i politiken är 63 procent positiva till förslaget. Motsvarande andel bland långt till höger är 21 procent. Moderaternas och Sverigedemokraternas sympatisörer är minst pigga på att införa ett totalförbud mot vapenexport.

Vi ställde frågan om vapenexport även i de stora svenska valundersökningar som genomfördes under supervalåret men där har Valforskningsprogrammet ännu inte påbörjat analyser av åsiktsröstning. Men det kommer förstås mera längre fram. Bra forskning tar tid. Preliminärt är huvudresultaten dock mycket likartade de som presenteras i figurerna ovan.

Om fjorton dagar kan studenter och forskare beställa 2013 års SOM-undersökning fullt validerad, dokumenterad och framtidssäkrad från Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se). Då släpps data för användning inom utbildning och forskning.

Tack till Per Oleskog Tryggvason som var bussig att snabbt leta fram och ställa iordning data över svenska folkets opinioner i frågor som rör vapenexport.