15 oktober 2014

SVT Valu dokumenterad och tillgänglig

Eftervalsanalysen kan börja på allvar. I måndags släppte Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) dokumentation och data för den senaste vallokalsundersökningen från SVT. Sedan tidigare finns alla de andra vallokalsundersökningarna från 1991 och framåt tillgängliga för nedladdning och analys. Det är en fantastisk undersökningsserie.Än så länge är vallokalsundersökningens data de enda vi har tillgång till för att förstå och begripa valet. De stora svenska valundersökningarna som genomförs av Valforskningsprogrammet i samarbete med Statistiska centralbyrån befinner sig ännu i fält och data är inte färdiga för analys förrän i februari. De nationella SOM-undersökningarna valideras i slutet av mars. De webbpanelstudier vi haft igång under supervalåret behöver bearbetas, kodas och dokumenteras innan forskargrupper kan ge sig i kast med analyser. Den göteborgsbaserade forskningen om val, opinion och demokrati kommer vara inbegripen i eftervalsanalys i många år. Flera brännande frågor om varför valet gick som det gick kommer att få rejäla svar. Men det dröjer. Bra forskning tar tid och slutsatser behöver vila tryggt på många olika oberoende undersökningar.

En huvudanledning varför det är särskilt viktigt att ha tillgång till rådata från vallokalsundersökningen är att träffsäkerheten i SVT Valu sämre den här gången. Sverigedemokraterna är kraftigt underskattade i rådata och Feministiskt initiativ överskattade. Om eftervalsanalyser av väljarbeteende i olika befolkningsgrupper inte ska bli missvisande bör rådata viktas efter det slutgiltiga valresultatet. Min uppmaning till de partier som nu sitter med sina eftervalsanalyser är att tanka ned materialet och vikta rådata. Det ger en bättre bild av partiers framgångar och motgångar i olika befolkningsgrupper än rådata.


Beställ SVT Valu 2014 genom att fylla i den elektroniska blanketten här. Läs mer om dokumentation och frågeformulär här.

19 september 2014

Fältstart för 2014 års SOM-undersökningar!

Sverige vaknar upp till ett nytt parlamentariskt läge och SOM-institutet drar i fält med fyra stora undersökningar. Den här hösten genomför vi fyra parallella nationella undersökningar, två regionala undersökningar (i Västsverige och Värmland) samt en global undersökning av svenskar boende i utlandet.

I söndags anordnades allmänna val i Sverige. Ett tillfälle då alla har rätt att rösta och där varje röst väger lika tungt. Politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande! Med SOM-undersökningarna ges ännu en möjlighet  (för ett slumpmässigt urval av befolkningen) att delta i ett sammanhang där alla har lika möjlighet och väger lika tungt i beskrivningar och förklaringar.

Kanske är du inbjuden!
I dagarna får totalt 22 600 personer mellan 16-85 år boende i Sverige och 10 000 svenskar boende iu utlandet en möjlighet att göra sin röst hörd. Det finns en god chans att du eller någon närstående är inbjudna av SOM-institutet att delta i undersökningen. Efter valet i söndags känns det än mer angeläget att genomföra stora opinionsundersökningar som har möjlighet att ge en rättvisande bild av folkopinionen. Vi hoppas att många kommer att vara med. Ju fler som svarar på SOM-undersökningarnas enkäter desto mer tillförlitliga blir våra analyser av politisk förändring i Sverige!


Befolkningsurval
I ett land som Sverige finns ingen anledning att inte utnyttja vår fantastiska fördel att kunna dra statistiska urval från befolkningsregister. Vi kan skapa sannolikhetsurval som är nästan helt utan täckningsfel, som är helt förenliga med antaganden inom statistisk inferensteori och som lägger grunden för goda beskrivningar och förklaringar som är giltiga och som kan generaliseras till alla boende i Sverige. Varför nöja sig med mindre?

SOM-institutet drar förstås alltid statistiska sannolikhetsurval för alla våra undersökningar. Det betyder att du som läser det här eller vem som helst folkbokförd i Sverige kan komma att bli utvald i undersökningen. Kanske ligger det redan en inbjudan i din postlåda!

Forskningssamverkan
SOM-undersökningen 2014 genomförs i samverkan med forskare vid bland annat Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Mittuniversitetet, Chalmers, Karolinska institutet, Umeå universitet, och Högskolan i Borås. Fler än 40 olika forskningsprojekt, myndigheter och organisationer samverkar med SOM för att genomföra datainsamlingen. Läs mer om alla undersökningar på vår hemsida: www.som.gu.se. Där kan du också ta del av all dokumentation och alla publikationer från tidigare undersökningar.

13 september 2014

På god väg mot ökat valdeltagande 2014?

Det här inlägget är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.

Svenska folket förtidsröstar som aldrig förr. I förmiddags (13/9) hade 2 174 545 personer (Valmyndigheten uppdaterar kontinuerligt) tagit sig till någon av Sveriges 3 695 förtidsröstningslokaler. Då valmyndighetens siffror släpar några dagar är en rättvis jämförelse med tidigare års förtidsröstning att titta ett par dagar tillbaks i tiden. I torsdags (11/9) hade till exempel nästan 300 000 fler förtidsröstat jämfört med samtliga förtidsröster i regeringsskiftevalet 2006. 

Också jämfört med valet 2010, då alla tiders förtidsröstningsrekord slogs (både i absoluta tal och sett till de röstberättigade) ser det ljust ut när det gäller möjligheten att valdeltagandet ökar i årets val.

Trots missvisande rapportering i flera medier så hade 196 000 fler väljare förtidsröstat jämfört med samma tidpunkt 2010. Också när det kommer till andel av de röstberättigade så ser vi i år en ökning med drygt två procentenheter (se graf 1).

Tyder den omfattande förtidsröstningen på att vi kan förvänta oss ett höjt valdeltagande?  Det är något som vi vet först imorgon kväll. Det kan till och med dröja till dess att onsdagsrösterna är räknade nästa vecka, men att andelen förtidsröster är så pass hög tyder knappast på ett lägre valdeltagande. Det är dock mycket möjligt att vi ser ett förändrat väljarbeteende, med en allt mer bekväm valmanskår som hellre röstar när det passar in i vardagen än klär upp sig och går till vallokalen på valsöndagen. 

En effekt av ökad förtidsröstning är att vi får fler sent inlämnade förtidsröster som inte hinner fram till vallokalerna för att räknas under valkvällen. Antalet röster som tillkommer valnattsresultatet har ökat mycket i de senaste valen: 72 000 i 2002 års val, 109 000 i 2006 års val och 178 000 röster i 2010 års val. Vi kan lugnt räkna med att minst 200 000 röster kommer att "saknas" i valnattsresultatet. Det motsvarar omkring tre procent av det totala förväntade antalet röster! 


Demokratiska problem med förtidsröstning
Även om den omfattande andelen förtidsröster kan ses som ett friskhetstecken för den svenska demokratin finns det ett normativt demokratiskt problem som riskerar att uppstå.  Det finns ett egenvärde i att väljare ska vara så fullt informerade som möjligt då de går för att avlägga sin röst. De som väljer att lägga sin röst före valdagen riskerar att gå miste om viktig information som uppkomma under valröresen. Vi kan utifrån valmyndighetens siffror konstatera att över en miljon av väljarna redan lagt sin röst när de två statsministerkandidaterna drabbade samman i SVT:s duell förra lördagen. Samma siffror visar att mer än 2 miljoner väljare redan hade röstat inför TV4s partiledarduell i torsdags. * På grund av eftersläpningar i Valmyndighetens rapportering om inkomna förtidsröster är skattningen av inkomna röster från Fredag 12 sept en underskattning. Vi förväntar oss att trajektoriet för inkomna förtidsröster följer ungefär samma bana som 2006 och 2010.

Extremt lågt ångerröstande
De demokratiska frågetecken som kan ställas ur ett normativt perspektiv rätas till viss del ut av att det på valdagen finns möjlighet att ångra sin röst. Du har alltså möjligheten att gå till din vallokal och lägga en ny röst på valsöndagen och på så sätt annullera din förtidsröst. Den här teoretiska möjligheten verkar dock främst stanna vid teorin. I 2010 års val var det 5 290 personer av de drygt 2,3 miljoner (2 377 639) förtidsröstande som valde att ångerrösta. Endast 0,2 promille av alla förtidsröstare ångerröstade.  

Anledningen till det låga ångerröstandet är säkert flera. För det första, de som väljer att gå och förtidsrösta innan valdagen har per definition bestämt sitt partival.  Detta då de väljer att avlägga sin röst vid ett tillfälle som är tidigare än de måste (de kan ju faktiskt allt som oftast vänta tills valstöndagen). För det andra kan det tänkas att möjligeten att ångerrösta är relativt okänd bland väljarna. Man känner helt enkelt inte till möjligheten att ångerrösta. 

Kommer FI! dra upp ångerröstandet?
Det kommer bli intressant att följa om ångerröstning förblir en valanomali också i riksdagsvalet 2014. Årets riksdagsval har utvecklat sig till ett taktiskt spel av sällan skådat slag. Årets valraket, Feministiskt initiativ, har sedan valrörelsens början haft ett opinionsstöd mellan 1.6 och 4.0 procent. Detta har inneburit huvudbry för många rödgröna väljare med ett rosa hjärta. I början av valrörelsen visade de flesta opinionsmätningar att avståndet mellan de rödgröna och allianregeringen låg omkring 10 procent. När gapet förra veckan halverades (länk till opinionsmätningarna) i nästan samtliga mätningar var det säkert många FI-väljare som fick kalla fötter. Nu såg det plötsligt ut som det som varit klart sedan länge, att de rödgröna skulle bli större än alliansen inte längre var en självklarhet. 

Opinionsjournalistiken på vänsterkanten delades in två läger. Å ena sidan, de som direkt eller indirekt uppmanade att inte lägga sin röst på FI då det i deras ögon kunde riskera regeringsmakten. Å andra sidan de som menade att utan ett Feministiskt initiativ i riksdagen så finns ingen möjlighet för en rödgrön majoritetsregering. I ljuset av de fyra senaste opinionsmätningarna (Demoskop, Ipsos, Sifo och Novus) verkar de senare få mest vatten på sin kvarn. Stämmer dessa opinionsmätningar så är FI i behov av åtminstone mellan 6 000 – 60 000 stödröster (1 procentenhet är ca 60 000 röster) för att komma in i riksagen och på så vis lägga grunden för en rödgrön majoritetsregering.  

FI:s balans strax under fyraprocentsspärren skapar förutsättningar för en markant ökning av antalet ångerröstare. Detta både hos grupper som redan har lagt en rosa röst, men som nu får kalla fötter av att Allianspartierna ska kunna spurta förbi de rödgröna. Men kanske framförallt bland de som redan lagt sin röst på ett rödgrönt parti och nu ser en chans att bidra till att skapa ett underlag för en rödgrön majoritet i den kommande riksdagen.Läs mer om förtidsröstning i boken "Förtida röstning i Sverige"