Inlägg

Visar inlägg från juni, 2009

Socialdemokraternas väljare

Bild
S-väljarnas kön- och åldersprofil liknar till stor del valmanskåren som helhet. Könsfördelningen är helt jämn. Men medelåldern bland s-väljarna är något högre (49,8 år) än för valmanskåren som helhet (47,7 år). Socialdemokraterna har färre unga väljare relativt valmanskåren.Kommentar: Partiernas väljare i riksdagsvalet 2006 hade följande köns- och åldersammansättning (andel kvinnor, genomsnittsålder): vänsterpartiet: 54 procent, 44,7 år; socialdemokraterna 50 procent, 49,8 år; centerpartiet 56 procent, 49,7 år; folkpartiet 51 procent, 47,2 år; moderaterna 46 procent, 47,6 år; kristdemokraterna 57 procent, 52,7 år; miljöpartiet 63 procent, 39,0 år; feministiskt initiativ 78 procent, 42,0 år; junilistan 40 procent, 55,1 år; sverigedemokraterna 35 procent, 44,0 år. Valmanskåren som helhet hade 51 procent kvinnor och medelåldern var 47,7 år. Observera att personer över 85 år inte ingår i den här analysen, varför alla genomsnittsåldrar tenderar att vara systematiskt underskattade.


Enligt v…

Socialdemokraterna: poll of polls

Bild
Utvecklingen av Socialdemokraternas opinionsstöd sedan riksdagsvalet 2006 är mycket dramatisk. Redan i de första mätningarna efter valet var Socialdemokraterna starkare än sitt valresultat (35,0 procent). Redan i december 2006 bröts 40-procentvallen. Under 2007 fortsatte framgångarna och partiet nådde över 44 procent vid jultid 2007. Därefter har stödet för S fallit, allra kraftigast under hösten/vintern 2008.

Efter två år i opposition, genomfört nationellt rådslag, ny partiledare och partisekreterare, historisk ledning i opinionsmätningarna, laguppställningen klar inför 2010 års batalj om regeringsmakten, är Socialdemokraterna tillbaka på ruta 1. I april 2009 föll Socialdemokraternas snitt i opinionsmätningarna under valresultatet från 2006.För detaljer om metodologi, se tidigare inlägg om de andra partierna.

Socialdemokraterna: Bra och dålig politik

Bild
Vilken s-politik gillas respektive ogillas av väljarna? Varför inte fråga väljarna själva? Det gör vi förstås i de svenska valundersökningarna i samband med valen. Vi frågar om 18 politikområden. Frågan är öppen. Intervjupersonerna får nämna spontant vilka partier de tycker har en bra respektive dålig politik.

Trygghet och ekonomi (balansmått +39 och +20) uppfattas som socialdemokraternas styrkeområden, enligt de svenska väljarna. Bedömningen delas av socialdemokraternas egna väljare som har samma två områden i topp (+66 resp +55).

Socialdemokraternas sysselsättningspolitik betygsattes historiskt lågt i 2006 års val och det bidrog till förlusten av regeringsmakten (balansmått 0). Andra områden som får minusbetyg av väljarna är flykting- och invandringsfrågor (-3), skol- och utbildningsfrågor (-5), integrationsfrågor (-6), glesbygdsfrågor (-7) och företagarfrågor (-10).

S-väljarna själva har en liknande rangordning av bra och dålig s-politik. Bland socialdemokraternas egna väljare hamnar …

Socialdemokraterna: starka fästen

Bild
Färgerna på Sverigekartan nedan illustrerar Socialdemokraternas röststöd i Sveriges kommuner i samband med riksdagsvalet 2006. Kommunerna delades in i fem likstora grupper efter partiets procentandel i riksdagsvalet. Vita områden visar t ex de tjugo procent kommuner där S hade lägst röststöd (0-31,64 procent).Socialdemokraternas svaga fästen Danderyd 7.84%, Lidingö 11.53%, Täby 13.85%, Vellinge 16.83%, Ekerö 17.1%, Vaxholm 17.2%, Båstad 18.23%, Nacka 19.85%, Vallentuna 20.92%, Kungsbacka 21.61% Socialdemokraternas starka fästen Hagfors 55.81%, Munkfors 55.82%, Filipstad 56.51%, Piteå 56.66%, Älvsbyn 56.66%, Arvidsjaur 57.46%, Hällefors 57.49%, Degerfors 57.65%, Överkalix 58.48%, Kalix 59.93%

Om politisk vadslagning

Idag har jag skrivit ett inlägg om vad statsvetenskaplig forskning har att säga om fenomenet politisk vadslagning. Är marknaden verkligen mer träffsäker än opinionsmätningar när det gäller att förutse hur politiska val slutar?

Svaret finns att läsa på Newsmill.

Centerpartiets väljare

Bild
Den 30 juli är Centerpartiets dag under Almedalsveckan. Här kommer samma information om Centerpartiet som tidigare presenterats för Vänsterpartiet och Folkpartiet!

Bland Centerpartiets väljare finns en klar överrepresentation av kvinnor (56 procent) framför allt bland de yngre. I åldersgruppen 18-30 år är exempelvis två C-väljare av tre kvinnor (66 procent). Trots valframgångar bland de yngre i 2006 års val är centerpartiets väljare klart äldre än snittet i valmanskåren (49,7 år).

Liberala stureplanscentern i all ära. Centerpartiet har fortfarande en mycket stark landsbygds- och jordbrukarprägel. I jämförelse med valmanskåren påträffar vi en dramatiskt större andel med landsbygdsbakgrund (46 procent; +20 pe) och jordbrukare (7 procent; +6 pe) bland C-väljarna. Överrepresentationen för dessa kategorier är ännu större när vi ser till Centerpartiets kärnväljare: 66 procent med landsbygdsbakgrund och hela 19 procent jordbrukare. Det råder knappast något tvivel om att Centerpartiets själ och…

Centerpartiet: Bra och dålig politik

Bild
Centerpartiet är alltjämt det parti som de svenska väljarna uppfattar som bäst på frågor som rör glesbygden. Väljarna associerar spontant Centerpartiet med en bra glesbygdspolitik (balansmått +32). Även bland Centerpartiets egna väljare toppar glesbygdsfrågorna (+67).


Andra bra Centerpartigrenar enligt väljarna är företagarpolitiken (+23 bland samtliga), miljöfrågor (+19), frågor som rör lag och ordning (+19). Däremot är det klart sämre betyg för politik som rör social trygghet och äldreomsorg (+3). När det gäller invandrings- och flyktingpolitiken (-1) och integrationspolitiken (-2) är det en övervikt av väljare som spontant nämner C som ett parti som har en dålig politik.
Centerpartiets energi- och kärnkraftspolitik gillas mer av väljarna som helhet än av Centerpartiets egna väljare. I själva verket hamnar energi- och kärnkraftsfrågorna på jumboplatsen (+3) bland C-väljarna. (Märk väl att de här resultaten är hämtade från valet 2006, före Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan).

Centerpartiet: Poll of polls

Bild
Centerpartiet har haft en svagt fallande trend i opinionsmätningarna sedan riksdagsvalet 2006. Då fick partiet 7,9 procent av rösterna (se figur). Partiets snittsiffror sjönk ned under sex procent i början av år 2009 och har sedan fortsatt att falla. Avståndet till fyraprocentspärren är alltjämt betryggande. Av närmare hundrafyrtio mätningar är det bara en enda, från april 2009, som har givit en C-skattning lägre än fyra procent.Kommentar: Prickarna i figuren representerar alla mätningar av Centerpartiets röststöd under perioden september 2006-juni 2009. Den grå linjen representerar fyraprocentspärren. Den svarta linjen representerar Centerpartietsvalresultat 2006. Den gröna linjen visar Centerpartiets opinionsutveckling under perioden (lowess-smoothing; bandbredd 0,13).

Centerpartiet: starka fästen

Bild
Färgerna på Sverigekartan nedan illustrerar Centerpartiets röststöd i Sveriges kommuner i samband med riksdagsvalet 2006. Kommunerna delades in i fem likstora grupper efter partiets procentandel i riksdagsvalet. Vita områden visar t ex de tjugo procent kommuner där C hade lägst röststöd (0-5,8 procent).

Med hänsyn taget till partiernas storlek visar våra analyser att röststödet för Centerpartiet varierade mest mellan valkretsarna även i samband med 2006 års val. Centern är alltså fortfarande det parti som har de största geografiska variationerna i sitt röststöd.

Centerpartiets svagaste fästen
Gällivare 2.61%, Malmö 2.88%, Landskrona 2.98%, Burlöv 3.22%, Botkyrka 3.26%, Kiruna 3.27%, Öckerö 3.35%, Oxelösund 3.43%, Vellinge 3.65%, Helsingborg 3.81%

Centerpartiets starkaste fästen
Gotland 19.25%, Vindeln 19.37%, Nordanstig 19.45%, Sunne 19.88%, Bjurholm 20.0% Borgholm 21.51%, Krokom 21.84%, Ovanåker 22.91%, Berg 24.3%, Robertsfors 28.11%

Folkpartiets väljare

Bild
Analysen av sammansättningen av partiernas väljare 2006 fortsätter idag med Folkpartiet. Kartläggningen bygger på en unik sammanslagen datamängd från undersökningar som samlades in ungefär samtidigt under hösten 2006. Det totala antalet respondenter uppgår till hela 26 140 personer! Huvudsyftet med kartläggningen är att ge en så god bild som möjligt av de väljare som står bakom respektive parti.

Kön- och ålderssammansättningen av folkpartiets väljare ligger mycket nära snittet i valmanskåren (51 procent av FP-väljarna är kvinnor, medelålder 47,2 år). I det här avseendet är partiets väljare är en spegling av valmanskåren.

Folkpartiets väljare skiljer ut sig framför allt när det gäller andelen med examen från en högskoleutbildning (38 procent; överrepresentation +15 procentenheter). Bland fp-väljar­na är det omkring tre gånger så vanligt att finna en forskarutbildad än i valmanskåren (3 procent; +2 pe). Personer utbildade inom områdena pedagogik (14 procent; +6 pe) och samhällsvetenskap/j…

Folkpartiet: Bra och dålig politik

Bild
Svenska väljare tycker bra om folkpartiets politik. För alla politikområden är det samma sak: FP nämns spontant oftare på frågan om vilka partier som har en bra politik än på frågan om partier som har en dålig politik. Alla balansmått utom ett (glesbygdsfrågor -4) blir därmed positiva. Mest berömmer väljarna FPs politik i skol- och utbildningsfrågor (+26), frågor om företagande (+19) och lag- och ordning (+15).

Folkpartiets egna väljare 2006 uppskattar också i första hand folkpartiets utbildningspolitik (+71), men även flykting- och invandringspolitiken (+59) och integrationspolitiken (+49) lyfts fram som starka politikområden. FP-väljarna tycks dela väljarnas bild av att FPs utrikespolitik och miljöpolitik hör till de svagaste korten (+17 respektive +18). Överraskande hamnar EU-politiken långt ned på listan även bland FPs egna väljare (+25).


I tabellen redovisas ett balansmått för varje politikområde. Balansmåttet varierar från -100 (samtliga respondenter nämner spontant att partiet ha…

Folkpartiet: Poll of polls

Bild
Strax före valet 2006 noterade Folkpartiet uppemot 11 procent i flera opinionsmätningar men föll tillbaka under valrörelsen. Nedgången fortsatte sedan efter valet. FP föll brant från valresultatet 7,54 procent ned till omkring 5,5 procent under våren 2007. Återtåget gick lika snabbt. I oktober 2007 var partiet tillbaka på samma nivå som valresultatet. Därefter har det varit en svag men ihållande negativ utveckling av FPs opinionsstöd. Under de senaste året, sedan sommaren 2008, har Folkpartiet legat under sju procent i snitt.


Kommentar: Prickarna i figuren representerar alla mätningar av Folkpartiets röststöd under perioden september 2006-juni 2009. Den grå linjen är fyraprocentspärren. Den svarta linjen representerar Folkpartiets valresultat 2006. Den blå linjen visar FPs opinionsutveckling under perioden (lowess-smoothing; bandbredd 0,13).

Folkpartiet: Starka fästen

Bild
Färgerna på Sverigekartan nedan illustrerar Folkpartiets röststöd i Sveriges kommuner i samband med riksdagsvalet 2006. Kommunerna delades in i fem likstora grupper efter partiets procentandel i riksdagsvalet. Vita områden visar t ex de kommuner där FP hade lägst röststöd (0-4,20 procent).Folkpartiets svagaste fästen
Berg (2,18%), Pajala (2,25%), Haparanda (2,26%), Gällivare (2,36%), Överkalix (2,54%), Ragunda (2,64%), Hällefors (2,69%), Strömsund (2,74%), Emmaboda (2,79%), Boxholm (2,90%)

Folkpartiets starkaste fästen
Solna (10,71%), Sollentuna (10,85%), Lomma (11 ,0%), Tjörn (11.10%) Täby 11.22%) Uppsala (11.25%), Mölndal (11.61%) Lidingö (11.92%) Landskrona (12.18%) Lund (12.33%)

Vänsterpartiets väljare

Bild
Vänsterpartiet är först ut i 2009 års Almedalsvecka. Under Almedalsveckan kommer jag presentera relevant bakgrundsmaterial om de sju riksdagspartierna. Analysen av vänsterpartiets väljare är hämtad från en större kartläggning av sammansättningen av partiernas väljarkår i samband med 2006 års riksdagsval. Alla figurer och tabeller får inte plats här på bloggen. Men hela originalanalysen och alla detaljer kring tillvägagångssätt finns i boken Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006 (Stockholm: Norstedts Juridik)

Trots minskande könsskillnader i svenskt väljarbeteende har vänsterpartiets väljare alltjämt en kvinnlig prägel (54 procent). Överrepresentationen av kvinnliga väljare i förhållande till väljarkåren som helhet är särskilt framträdande bland de allra yngsta väljar­grupperna. Sju av tio unga förstagångsväljande v-väljare kvin­nor. Vänsterpartiet har gott om väljare i medelåldern men saknar de allra äldsta väljarna. Ålderpensionärerna är kraftigt underrepresenterade (17 procent bla…

Vänsterpartiet: Bra och dålig politik

Bild
I Valundersökningen 2006 tillfrågades väljarna om vilka partier de tyckte hade en bra respektive dålig politik på inte mindre än 18 olika politikområden. Frågeformuleringen var "Är det något eller några partier som enligt Din mening har en [bra politik/dålig politik] när det gäller...[OMRÅDE]?". Frågan var alltså helt öppen. Intervjupersonen antecknade alla partier som respondenten nämner spontant. Frågebatteriet är uppdelat i två delar som ställs i olika skeden av besöksintervjun.

De svenska väljarnas utvärderingar av partiernas politik i samband med 2006 års riksdagsval har tidigare inte redovisats systematiskt parti för parti, politikområde för politikområde. Under den här veckan kan ni alltså se fram emot att ta del av resultat från originalanalyser. Först ut är Vänsterpartiet.

Lite metodologiska kommentarer så här i första inlägget: I tabellen nedan redovisas ett balansmått för varje politikområde. Balansmåttet varierar från -100 (samtliga respondenter nämner spontant att…

Vänsterpartiet: Poll of polls

Bild
Vänsterpartiet erhöll 5,85 procent av rösterna i riksdagsvalet 2006. De första två åren låg partiet under sitt valresultat i mätningarna men ändå på ett betryggande avstånd från fyraprocentspärren. Under vintern 08/09 har partiet klättrat långsamt uppåt i opinionsmätningarna. Från november 2008 har partiet legat strax över sitt valresultat från 2006 års val. Som mest hade partiet omkring 6,5 procent i mätningarna under maj 2008. I samband med EUP-valrörelsen har partiet fallit tillbaka igen och ligger just nu i nivå med 2006 års valresultat strax under sex procent.


Kommentar: Prickarna i figuren representerar alla mätningar av Vänsterpartiets röststöd under perioden september 2006-juni 2009. Den grå linjen är fyraprocentspärren. Den svarta linjen representerar Vänsterpartiets valresultat 2006. Den röda linjen visar Vänsterpartiets opinionsutveckling under perioden (lowess-smoothing; bandbredd 0,13).

Vänsterpartiet: Starka fästen

Bild
Färgerna på Sverigekartan nedan illustrerar Vänsterpartiets röststöd i Sveriges kommuner i samband med riksdagsvalet 2006. Kommunerna delades in i fem likstora grupper efter Vänsterpartiets procentandel i riksdagsvalet. Vita områden visar t ex de kommuner där V hade lägst röststöd (0-3,72 procent).

Vänsterpartiets 10 starkaste fästen 2006:
Hofors 11,41%, Övertorneå 11,74%, Arvidsjaur 12,46%, Överkalix 12,58%, Norberg 12,6%, Arjeplog 14,48%, Jokkmokk 14,74%, Kiruna 15,03%, Gällivare 17,84%, Pajala 22,82%

Vänsterpartiets 10 svagaste fästen
2006:
Vellinge 1,05%, Danderyd 1,17%, Lomma 1,58%, Båstad 1,76%, Täby 2,09%, Lidingö 2,20%, Svedala 2,21%, Staffanstorp 2,22%, Kävlinge 2,23%, Höganäs 2,36%.

Ingen läser bloggar under Almedalsveckan

En god vän och kollega har berättat för mig att det inte är mycket idé att blogga under Almedalsveckan eftersom den samlade politikindustrin inte läser bloggar då. Istället dricker de rosévin, frotterar sig med varandra och ägnar sig för fullt åt att känna sig som en del av något större genom att vara "där alla är".

Nåväl, jag ser förstås en stor utmaning i sådana påståenden. Jag kommer göra ett försök att visa att han har fel genom att bjuda på högoktanig information om de olika partierna i form av fyra blogginlägg om dagen i en hel vecka! Jo, du läste rätt.

Varje parti har en egen dag under Almedalsveckan. Med start på kvällen den 27 juni bombarderar jag bloggosfären med grundläggande information, kartor och diagram om respektive parti och deras väljare. Bombmattan består av följande:
partiets opinionsutveckling sedan valet 2006 (poll of polls)partiets starka och svaga fästen (karta)partiets starka och svaga politikområden (uppfattningar om bra-dålig politik)analyser av samma…

Partier håller sina vallöften

Sitter just nu på en konferens i ett sommarvarmt Göteborg som handlar om partiers vallöften. Femton forskare från hela världen finns i rummet, inbjudna av vårt göteborgska vallöftesprojekt finansierat av VR (Naurin/Håkansson/Oscarsson).

Undersökningar av i vad mån partier infriar sina vallöften är enormt tidskrävande. Det kräver till att börja med en omfattande kodning av partiers valmanifest och partiprogram. Att sedan avgöra huruvida vallöftena har infriats kräver stora insatser: samtalsintervjuer med experter och sakkunniga, genomgång av lagstiftning, officiell statistik och dokument.

Forskarna på konferensen har tillsammans undersökt uppfyllandet av uppemot 10 000 vallöften från de senaste trettio åren i länder som Spanien, Irland, Frankrike, Storbritannien, USA, Sverige, Norge, Nya Zeeland. Metodologiskt skiljer sig tillvägagångssätten åt även om de flesta har använt ungefär samma vallöftesdefinitioner (en av de stora diskussionspunkterna under konferensen). Det empiriska underlage…

Ingen eurofolkomröstning i sikte

Bild
Statistiska centralbyrån har idag presenterat de senaste mätningarna av euroopinionen i Sverige. SCB bekräftar att finanskrisen givit euroanhängarna vind i seglen under vintern och våren. Det är nu dött lopp mellan anhängare och motståndare till att "ersätta kronan som valuta" som frågeformuleringen lyder.

Mätningen aktualiserar frågan om en ny svensk folkomröstning om euron. Men nej, det dröjer länge än innan riksdagsmajoriteten vågar utlysa en ny folkomröstning. Erfarenheterna från förra gången förskräcker. Så fort datumet för eurofolkomröstningen var bestämt i december 2008 vände den då övervägande positiva euroopinionen om inte över en natt så över en jul. Nej-sidan skaffade sig tidigt under 2003 en ledning på omkring 10 procentenheter som den sedan behöll ända till omröstningen i september. Inte nog med det: 800 miljoner kronor spenderades på en ja-kampanj som inte rörde folkopinionen en millimeter i mer positiv riktning. Om detta kan du läsa mer i boken "Ett klart …

Ångerröstning i EP-valet

Närmare 1800 personer deltog i Valforskningsprogrammets Internetpanel i samband med EUP-valet. Fyra webenkäter på fyra veckor gör att vi nu har tillgång till en världsunik kampanjpanel från det svenska Europaparlamentsvalet 2009. Materialet kommer nu att analyseras under lång tid av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen och såsmåningom publiceras inom ramen för avhandlingar, böcker, bokkapitel, uppsatser och artiklar. Varmt TACK till alla paneldeltagare som står ut med våra många och ibland lite aviga frågor.

En av de intressanta frågor vi har möjlighet att ställa till E-panelen direkt efter valet är om deltagarna ångrade sitt partival. Att ångra sitt partival efter att valresultatet har blivit känt är inte nödvändigtvis tecken på velighet. Eftersom vi före valet inte vet säkert hur alla andra kommer att rösta kan ny information om hur valet gick (valresultatet) faktiskt ändra förutsättningarna för beslutet. Det är förstås inte mycket att göra åt. Men i retrospekt kan vi alltså…

Väljaropinionen tar semester

Bild
De sista opinionsmätningarna före sommaren har nu publicerats. Jag bjuder på en sista "poll of polls" innan semestertiderna skruvar ned opinionsbildningen på lågvarv. Vi kan inte förvänta oss att något opinionsinstitut planerar några mätningar under juli. Både väljaropinionen och de som spårar väljaropinionen tar semester.
Kommentar: Den här gången använde jag oviktade data och lowess-funktionen i Stata 10SE för att generera trendlinjerna för Alliansen (blått) och oppositionspartierna (rött). Lowess=local weighted scatterplot smoother.

Det intressanta med händelseutvecklingen de senaste två månaderna är att vi kan konstatera att Alliansens starka upphämtning under vintern kom helt av sig ungefär i samma veva som AMF-skandalen briserade med full kraft (jag har ännu inte hittat på ett bra sätt att korrigera tidsserierna för mätperiodernas längd utan använder fortfarande publiceringsdatum för de olika undersökningarna). Med tanke på den uppskruvade stämningen i slutet av april sk…

Mänskliga värderingar 1

Bild
Sociologen Milton Rokeach uppfann den på 1970-talet. SOM-institutet vid Göteborgs universitet började använda den 1988. Serien med enkätfrågor om mänskliga värden. Frågan som ställs är "Hur viktigt är följande saker för Dig?". Svarsalternativen fem: "mycket viktigt", "ganska viktigt", "varken viktigt eller oviktigt", "inte särskilt viktigt" och "inte alls viktigt".

Det är tjugofem s k terminala värden som mäts (se nedan). Terminala värden har med slutmålen för vår existens att göra.

En ren värld : Teknisk utveckling : Ett behagligt liv : Ett spännande liv : Självförverkligande : En värld i fred : En vacker värld : Jämlikhet : Familjetrygghet : Frihet : Lycka : Inre harmoni : Kärlek : Landets säkerhet : Ett liv fullt av njutning : Frälsning : Självaktning : Socialt anseende : Sann vänskap : Visdom : Rättvisa : Makt : Hälsa : Rikedom : Ärlighet

Jag har haft det stora nöjet att analysera värderingsmätningarna vid ett flertal tillfä…

Demokratigalan 2009!?

Cancergalan, friidrottsgalan, fotbollsgalan, Rädda Barnen-galan. Röda korset-galan, Unicef-galan, Rosa bandet-galan. Behjärtansvärda ändamål förstås. Men varför kan inte demokratin få sin egen gala? Dendemokratiska rättsstaten lär ha en och annan supporter bland medborgarna, misstänker jag.

Demokratifonder finns redan. För Vitryssland. För Afrika. FN har sin egen demokratifond. Men den svenska demokratin tycks vara förgivettagen. Vi pratar demokratibistånd men behöver inte det medborgerliga försvaret av den svenska demokratin också stöd (vid sidan av redan befintligt offentligt finansierat stöd till partier, föreningsliv, organisationer och forskning)?

Det är ett kul tankeexperiment vad insamlade medel till en medborgarinitierad, politiskt oberoende Demokratifond skulle kunna användas till. Forskning och utbildning för att stärka demokratin och rättsstaten? Experiment med nya former av beslutsfattande kring gemensamma angelägenheter? Priser och stipendier? En demokratiportal med en giga…

Valtipset avgjort

Vinnaren av mitt EUP-valtips heter Emil Mattsson. Han lyckades hamna närmast valresultatet med ett snittmedelfel (12 partier+en kategori övriga) om 1,91 procentenheter. Emil besegrade den bäst tippande statsvetaren vid Göteborgs universitet med blott några hundradelar. Grattis Emil!

Emil: Mejla din postadress till henrik.oscarsson@pol.gu.se så skall jag skicka dig ditt pris! (Boken Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006 av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg). Där finns så gott som allt du behöver veta om svenskt väljarbeteende inför 2010 års valbatalj.

Ett hedersomnämnande går till Thaher Pelaseyed som lyckades pricka helt rätt på valdeltagandet i Europaparlamentsvalet (45,5 procent).

Bloggläsarna (medelfel 2,47) vann mycket knappt över statsvetarna (medelfel 2,52) när det gäller att komma närmast valresultatet i EUP-valet. Bloggläsarna tippade dessutom valdeltagandet bättre än statsvetarna. "The Wisdom of the crowds" var bättre än expertisen (den här gången).

PP-väljarna och valdeltagande

EUP-valet blev ett stort mobiliseringsval. Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet landade på hela 45,5 procent. Plus 7,7 procentenheter! Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet mobiliserade fler väljare än vad de lyckades med 2004.

En fråga som diskuterats bland annat på den här bloggen är i vilken utsträckning det ökade valdeltagandet kan vara en effekt av Piratpartiets framgångar. I vad mån har PP bidragit till att öka valdeltagandet bland de yngsta väljarna?

Vi kommer kunna svara på de här frågorna bättre när vi får data. Men fram till dess kan man göra lite uppskattningar som bygger på rimliga antaganden (guesstimates).

Av de totala mobiliseringsvinsterna om 643 126 stod Piratpartiet för 225 915, det vill säga en dryg tredjedel (35 procent). Låt oss göra det orealistiska antagandet att alla dessa nytillkomna väljare mobiliserades från soffan och inte skulle ha röstat alls om PP inte funnits. Vi vet från SVTs vallokalundersökning att hälften av Piratpartiets väljare var under 30 år. …

Utvärdering av valprognosen

Bild
Ibland lönar det sig att ta ut svängarna lite. Jag tänkte rätt i min valdagsprognos när jag valde att trycka ned de båda stora partierna S och M till lägre nivåer än vad de haft i någon opinionsmätning före valet. Jag hade en del tur och hamnade bara en tiondel ifrån Ms resultat och missade S med sju tiondelar.


Folkpartiet och Miljöpartiet hade en positiv trend i mätningarna men jag valde i min prognos att blåsa upp MP mer än FP, vilket var feltänkt. Jag valde också att ha SD högt i min valprognos, vilket visade sig vara rätt. SD tenderar att vara underrepresenterade i opinionsmätningarna.


Två turliga "spikar" på KD (4,7) och V (5,7) gjorde att min valdagsprognos hamnade närmare valresultatet än opinionsmätningarna. Men det är förstås inte så märkligt. Jag byggde ju min valdagsprognos på dessa mätningar. Framför allt vilade jag tungt på den mätning som hade genomfört fältarbetet under sista veckan. Medelfelet per parti var bara 0,89.(Obs! Synovates sista mätning är inte med i …

Är PP ett ungdomsparti?

Bild
Hur röstade de unga förstagångsväljarna i EUP-valet 2009? Frågeställningen besvaras i den blå tabellen nedan. Bland förstagångsväljarna blev PP största parti (24 procent) följt av MP (21 procent) och S (19 procent). I (den tio gånger så stora) gruppen medelålders (31-64 år) klarade sig PP betydligt sämre och vann endast fyra procent av rösterna.Vill man å andra sidan få grepp om sammansättningen av PPs väljare behöver man räkna procent åt andra hållet (nedre tabellen). Av PPs väljare var 17 procent förstagångsväljare, 35 procent 22-30 år, 43 procent 31-64 år och 5 procent äldre än 65 år. Av de som röstade på PP var alltså gruppen yngre än 30 (52 procent) bara något större än gruppen äldre än 30 år (48 procent).

Visst var PP relativt sett starkast bland de unga. Men man måste samtidigt komma ihåg att nästan hälften av deras väljare är äldre än 30 år. Ungdomsparti? Nej. Om personer äldre än 30 inte hade röstat på PP hade de inte klarat fyraprocentspärren till parlamentet.
Allt enligt SVT…

Röstning i EUP-val vs Röstintention i RD-val

Bild
På förekommen anledning tänkte jag klippa in en matris som jag alltid använder mig av för att skilja stort från smått när det gäller bytarmatriser. I det här fallet handlar det om avvikelserna mellan röstintention i ett tänkt riksdagsval och rapporterad röstning i EUP-valen. Båda frågorna ställdes i Valun och kan korstabuleras (se tidigare inlägg).
Jag brukar räkna om procenttalen till antal väljare. Det ger mer "kött och blod" till jämförelser och kommentarer. Varje cell i tabellen nedan visar storleken (i tusentals väljare) för alla kombinationer av partival i EUP-valet och röstintention i ett tänkt riksdagsval. Nu kan alla själv dra sina slutsatser om vad som är spännande och intressant. (Jag tar totalprocenten i korstabellen och multiplicerar med de drygt 3 miljoner väljare som röstade i EUP-valet enligt det preliminära valresultatet).Det överlapp mellan SD-sympatier och PP-röstning som diskuteras mycket just nu gäller c 12 000 väljare. Tolv tusen av de totalt 214 357 PP-…

M: Gärna FP men ej i riksdagsval

Bild
Hur många EUP-väljare hade stött sina partier även i ett tänkt riksdagsval? SVT passade förstås på att mäta röstningsintention i riksdagsvalet i samband med sin exit poll igår. Var tredje EUP-väljare (32 procent) svarar att de skulle stött ett annat parti i ett riksdagsval. Skillnaderna är dock stora mellan olika partiers väljare.

S- och M-väljarna i EUP-valet skulle i hög grad också ha stött sina partier även i ett riksdagsval (93 respektive 90 procent). Men för flera av de små partierna är andelen betydligt lägre: JL (19 procent), FI (28 procent) och PP (37 procent). Ett flertal av dessa partiers väljare uppger att de hade röstat på något av de rödgröna samarbetspartierna i ett riksdagsval. S V MP hade alltså gjort ett bättre EUP-val om väljarnas resonemang och kalkyler mer hade liknat ett riksdagsval.Per Schlingmann
(m) kunde lugnt luta sig tillbaka och generöst gratulera Folkpartiet till valframgången (13,6 procent) i P1 Morgon i morse i trygg förvissning om att många av de tillfäl…

Alf leder över Ella

Nu strömmar resultaten av personröstningen in. Följ utvecklingen på Valmyndighetens hemsida.

Kommer Alf fullfölja? Se det här tidigare inlägget: http://www.henrikoscarsson.com/2009/02/dra-dig-ur-affe.html

FI var uträknade av alla

Feministiskt initiativ fick överraskande nästan 66 000 röster och 2,2 procent enligt det preliminära valnattsresultatet. Vi höll på att få hicka när SVTValu först visade 3,2 procent för FI. Ingen hade räknat med ett så bra resultat för partiet. FI har knappt särredovisats i opinionsmätningarna. Jag hade själv inte med dem i min egen valprognos, skam till sägandes (däremot i Valtipset!). Av detta lär vi oss (igen) att Europaparlamentsvalen alltid bjuder på rejäla överraskningar. Man kan inte vara nog förberedd på det oväntade.

Valu bekräftar att väljarna fick upp ögonen för FI mycket sent under valrörelsen. Hela 31 procent av FI-väljarna uppger att de bestämde partivalet på själva valdagen. Och hela 63 procent uppgav att "kandidaterna på valsedlarna" haft "en mycket stor betydelse" för valet av parti. Gudrun Schyman är onekligen ett dragplåster som personligen har kraft att dra in drygt 2 procent av rösterna i ett EUP-val (i skrivande stund har så gott somalla person…

Rekordmånga slängde bort sina röster

Nio komma tre procent av väljarna valde att rösta på partier som inte vann representation i EU-parlamentet. Junilistan (3,6), Sverigedemokraterna (3,3), Feministiskt initiativ (2,2) och Övriga partier (0,2).

Sverigedemokraterna var ännu en gång underskattade i opinionsmätningar före valet. Partiet snittade kring två procent i mätningarna under slutskedet men fick alltså ett betydligt större stöd än så (3,3), blott sju tiondelar från fyraprocentspärren. Det är det hittills bästa valresultatet för SD. Tre av fyra SD-väljare i EUP-valet skulle också ha röstat på partiet i ett tänkt riksdagsval, enligt SVTValu. De SD-väljare som röstar är trognare än många andra partiers väljare och de bestämmer sig relativt tidigt för hur de skall rösta.

Henriks valprognos

Valdagen är här! Tänkte jag skulle våga mig på en valdagsprognos. Dumt, naturligtvis, eftersom Europaparlamentsval är så svårbedömda. Men ändå. Jag lät mitt viktade snitt från de fem senaste mätningarna från alla instituten (se tidigare inlägg) väga lika mycket som Novus sista mätning eftersom de genomfört mätningen under sista veckan. Sedan tog jag hänsyn till korttidstrenderna och kända avvikelser mellan opinionsinstitutens sista mätningar och valresultaten i de tre tidigare EUP-valen (jag justerade mina skattningar med kvadratroten ur snittfelen). Simon Hixs Predict09från den 4 juni fick vägleda mina manuella justeringar, liksom vetskapen om att valdeltagandet blir något högre än förra gången.

Jag tryckte ned S och M ytterligare eftersom de haft så dålig trend sista veckan och har så dåliga resultat i tidigare val. Regeringsfrågan är en icke-fråga i EUP-val vilket betyder att väljarna röstar mer expressivt. FP och MP har jag skattat högre på grund av att de gått starkt på slutet. FP…

Valdeltagandet 11,9 procent

Bild
Valmyndighetens kontinuerliga redovisning av inkomna förtidsrösterhar nu uppdaterats siffror och kompletterats för eftersläpningar. Igår lördag hade 844 968 svenskar förtidsröstat (11,9 procent) i EUP-valet. Inströmningen 2009 ligger stabilt kring drygt tre procentenheter plus jämfört med 2004. Min bästa gissning är att valdeltagandet blir högre än 2004 (37,9 procent) och landar kring 40-42 procent.Opinionsläget fredag 5 juni

Bild
De stora partierna Moderaterna och Socialdemokraterna backar i de senast publicerade opinionsmätningarna. Dominansen för de två stora håller på att ge vika. Båda har noterat sina sämsta skattningar i opinionsmätningar under denna veckan.

Folkpartiet och Miljöpartiet går desto bättre och snittar kring 11 respektive 9 procent. Piratpartiet håller ställningarna med ett snitt kring sju procent. Junilistan och Sverigedemokraterna har ännu inte flyttat fram sina positioner. De har långt kvar till fyraprocentspärren.

Nedan presenteras alla mätningar inför Europaparlamentsvalet som jag hittills tagit del av. Om du tycker det är smått kan du klicka på tabellen!

Partiernas snitt för de fem mätningar (SKOP, Synovate, Sifo, Novus och Demoskop) som har publicerats den här veckan (2-5 juni) är följande: M (22.3) C (5.8) FP (10.8) KD (4.9) S (28.8) V (5,9) MP (9.5) JL (2.1) SD (2.0) PP (7.1) ÖVR (1.4). Skulle detta stå sig som valresultat blir mandatfördelningen så här (valda kandidater gäller som vanl…

Valdeltagandet 8,7 procent

Bild
Enligt Valmyndigheten går förtidsröstningen inför Europaparlamentsvalet bättre än vad poströstningen gjorde vid det förra valet (se figur). Fram till den 4 juni hade 8,7 procent av Sveriges 7 088 045 röstberättigade röstat i EUP-valet 2009.
Betyder detta att valdeltagandet kommer bli högre den här gången? Finns det något samband mellan andelen förtidsröstare och det slutgiltiga valdeltagandet. Njae. Valet av röstsätt (i vallokalen eller i förväg) har historiskt inte haft något klockrent samband med valdeltagandet. Det beror på att systemen för förtida röstning har sett lite olika ut. Efter vårt generösa poströstningssystem infördes 1970 blev förtida röstning alltmer populärt. Rekordet sattes i samband med valet 1985 då hela 37 procent av svenskarna poströstade i förtid.

Sedan mitten av 1990-talet har utvecklingen av valdeltagande och andelen förtidsröstare följts åt i den meningen att ett sjunkande intresse för förtidsröstning hängt ihop med ett sjunkande valdeltagande och omvänt. I sam…

Hjälp mig valvaka i P1

Jag skall medverka i två långa sändningar i samband med EUP-valet: Valvakan i P1 på valkvällen den 7 juni och i P1 Morgon på måndagsmorgonen.


Har du tips eller iakttagelser som kan ge lite extra dimension till bevakningen av valet under valkvällen eller de första eftervalsanalyserna är du varmt välkommen att kontakta mig via e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se

Därför ökar valdeltagandet på söndag

Med fem dagar kvar till Europaparlamentsvalet finns skäl att vara försiktigt optimistisk när det gäller valdeltagandet. Här är min lista varför vi kan förvänta oss ett valdeltagande på gissningsvis strax över 40 procent när rösterna räknats på söndag kväll vid 23-tiden. Påståendena kan betraktas som hypoteser. Efter valet kommer vi kunna pröva dem systematiskt med hjälp av alla de undersökningar som just nu är i fält.

Valet till Europaparlamentet betyder mer den här gången än tidigare. Flernivådemokratins konturer börjar bli tydligare för medier, politiker och medborgare. Temperaturen i svensk inrikespolitik är generellt sett högre just nu än inför de två tidigare Europaparlamentsvalen 1999 och 2004.I finanskrisens spår liknar agendan i EUP-valrörelsen mer ett vanligt riksdagsval. Den svenska Europaopinionen har aldrig varit mer positiv som just nu. En klar majoritet av svenskarna accepterar det svenska EU-medlemskapet. Svenskarnas bedömningar av vad EU-medlemskapet har inneburit har b…

Grattis Bo

Bild
Jag vill idag passa på att gratulera statsvetarprofessorn i Göteborg Bo Rothstein till att ha blivit utsedd till Wallenberg Scholar. Grattis, grattis! Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs stiftelsehär:
"Wallenberg Scholars är ett nytt program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Universiteten har inbjudits att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklingspotential, förväntas bidra till att förstärka den aktuella profilen för sitt universitet. Varje utsedd forskare får ett femårigt fritt disponerbart stöd till sin forskningsverksamhet om 3 miljoner kronor per år. Avsikten är att
de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre
internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på
djärvare och mer långsiktiga projekt." (KAWs hemsida)