Inlägg

Visar inlägg från januari, 2011

Vad ska vi ha EU till?

Bild
Svenska folkets inställning till den Europeiska unionen har genomgått en stor förändring under de senaste tjugo åren. I den nyutkomna boken Väljarbeteende i Europaval redovisas bland annat de svenska väljarnas uppfattningar om på vilken nivå -- nationell eller EU-nivå -- beslut på olika politikområden bäst bör fattas. Frågan vi ställde i besöksintervjuundersökningen i samband med Europaparlamentsvalet i juni 2009 var "Enligt din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden fattas på nationell nivå respektive på EU-nivå?". Respondenterna fick bedöma 12 olika politikområden på en skala från 1="uteslutande på nationell nivå" till 7="uteslutande på EU-nivå". Resultaten kunde jämföras tillbaka till 2004 års Europaparlamentsval. I figuren nedan redovisas genomsnitt för de 12 jämförbara politikområdena.

Intressant att notera är att samtliga politikområden uppvisar högre medeltal 2009 än vad de gjorde 2004. Den allt mer positiva inställningen t…

Jaktvanor i Sverige

Bild
Vargjakten har knappt inletts men det är snart redan färdigskjutet. Jag roade mig med att skapa en Sverigekarta över svenskarnas fritidsvanor när det gäller jakt. I SOM-undersökningarna förekommer "jagat" som en av de fritidssysselsättningar som omfrågas. Slår man samman information från flera nationella SOM-undersökningar erhåller man ett tillräckligt statistiskt underlag för att undersöka andelen svenskar i varje kommun som uppger att de jagat vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna (för de riktigt små kommunerna när underlaget blir alldeles för tunt (n<40) imputeras istället länsmedeltalet). Resultatet blir en karta som visar var i Sverige de personer bor som någon gång ägnar sig åt fritidssysselsättningen att jaga.

Fritidssysselsättningen att jaga har mycket stor regional spridning vilket förstås till en del beror på att viltet också har regional spridning. Men kartan illustrerar också stora skillnader i livsstil och levnadsvillkor mellan stad och land. I…

Social struktur i Europaparlamentsval

Bild
Inledningskapitlet i Seymour Martin Lipset och Stein Rokkans Party Systems and Voter Alignments (1967) tillhör de sextiosju bästa och mest inspirerande sidorna som skrivits i mitt ämne. Det är närmast tjänstefel för en väljarforskare att inte genomföra systematiska analyser sociala skiljelinjer och dess påverkan på partiers och partisystems utveckling och väljares politiska beteende vid valurnorna. Skiljelinjemodellen (eng. the social cleavage model) är ett utmärkt verktyg för att avtäcka de infrastrukturella grundförutsättningarna för värdeallokeringen i ett samhälle.

I boken Väljarbeteende i Europaval genomför vi systematiska analyser av samvariationen mellan social struktur och partival vid de fyra Europaparlamentsvalen 1995, 1999, 2004 och 2009. Intressant nog är skiljelinjerna (sambanden mellan social struktur och partival) något starkare samband vid EUP-val än vid riks­dagsval. De so­ciala skiljelinjerna har totalt sett mer spelrum i samband med Euro­pa­valen än i sam­­band med r…

Väljarbeteende i Europaval

Bild
Idag presenteras en ny bok från det svenska Valforskningsprogrammet! Väljarbeteende i Europaval handlar om de fyra Europaparlamentsval som anordnats sedan Sverige blev medlemmar i den Europeiska unionen. Har svenska folkets kunskaper om EU ökat? Struktureras väljarbeteendet i Europavalen fortfarande efter svenskarnas inställning till EU eller spelar nationella frågor en större roll för varför EUP-valen slutar som de gör? Tänker svenskarna annorlunda på EU som arena idag än vad de gjorde när vi blev medlemmar?
Det senaste EUP-valet 2009 har förstås särskild fokus i analyserna. Varför ökade valdeltagandet? Varför lyckades Piratpartiet knipa två parlamentsmandat? Hur kunde Sverigedemokraterna och Junilistan missa fyraprocentspärren?  Satte reklam-TV-premiären några spår i väljarnas beteenden? Hade kandidater som Gudrun Schyman, Sören Wibe och Marit Paulsen någon betydelse för väljarnas val av parti?
Elva statsvetare har bidragit till forskarantologin (se innehållsförteckningen nedan). Da…