Valforskningsprogrammet

Det svenska Valforskningsprogrammet (SNES) är ett etablerat forskarnätverk vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

I samband med allmänna val genomför Valforskningsprogrammet ett stort antal studier av partier, medier och väljare. Serien av svenska valundersökningar (1956-) är världens näst äldsta och genomförs tillsammans med Statistiska centralbyrån och representerar kärnan i Valforskningsprogrammets verksamhet.

Syftet med Valforskningsprogrammets forskning är bl a att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder. Målet med studierna är att bidra till att vi kan förstå och förklara politisk förändring i Sverige.

Forskargruppen
Aktiviteten inom Valforskningsprogrammet och antalet forskare som är knutna till forskargruppen varierar beroende på hur många forskningsprojekt inom området som för tillfället har stöd från forskningsråd. Antalet doktorandprojekt varierar också över tid. För närvarande består forskargruppen av omkring 30 personer som alla ägnar sig åt demokratiforskning, opinionsforskning och valforskning i bred mening. Vid sidan av grundläggande kunskaper om val och väljarbeteende har de i kraft av sina forskningsinriktningar och pågående projekt unik specialkunskap kring specifika ämnen.

Låt rätt fråga hitta fram till rätt person!
Personerna på listan är aktiva doktorander, kursgivare, projektledare och/eller primärforskare för olika undersökningar som handlar om val, opinion och demokrati. De forskar, undervisar och publicerar regelbundet inom området och äger därigenom en auktoritet att uttala sig om det aktuella forskningsläget. De står här i bokstavsordning efter förnamnet och utan titlar. Du hittar dem snabbt via Göteborgs universitets växel eller via GUs hemsida.

Aksel Sundström
Anders Sundell
Andrej Kokkonen
Bengt Johansson
Edvin Boije
Elin Naurin

Elina Lindgren
Erik Vestin
Georgios Xezonakis
Henrik Ekengren Oscarsson
Jacob Sohlberg

Johan Martinsson
Jonathan Polk
Lena Wängnerud
Linda Berg
Maria Oskarson

Maria Solevid
Marie Demker
Maximillian Hänska-Ahy
Mikael Gilljam
Mikael Persson

Monika Bauhr
Nicklas Håkansson
Patrik Öhberg
Per Hedberg
Per Oleskog Tryggvason

Peter Esaiasson
Sebastian Lundmark
Sofie Blombäck
Sören Holmberg
Staffan I Lindberg

Staffan Kumlin
Stefan Dahlberg

Valforskningsprofessuren
Sedan sommaren 2011 är jag innehavare av valforskningsprofessuren vid Göteborgs universitet, det vill säga professor i statsvetenskap med särskilt inriktning mot valforskning (electoral studies). I uppgifterna ingår bland annat att leda Valforskningsprogrammet, sköta institutionens specialseminarium Val Opinion Demokrati (VOD), agera primärforskare för den världsunika serien av svenska valundersökningar, och representera Sverige i nordiska, europeiska nätverk av valforskare (bland annat NED, CERES och CSES). Läs mer om programmets aktiviteter på hemsidan: www.valforskning.pol.gu.se

1 kommentar:

Martin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.