02 juli 2009

Miljöpartiets väljare

Näst sista partiet ut under Almedagsveckan är Miljöpartiet. Här kommer en redogörelse för hur sammansättningen av MPs väljare såg ut i samband med 2006 års riksdagsval. Resultaten är hämtade från boken Regeringsskifte och byggre på den hittills största kartläggningen av partiernas väljare som genomförts inom Valforskningsprogrammet i Göteborg.

Kön- och åldersprofilen för miljöpartiets väljare avviker kraftigt från val­mans­kåren som helhet. Mp är starkt överrepresenterat bland unga och har dessutom en påtaglig överrepresentation av kvinnor i samt­liga åldersgrupper: i vår stora sammanslagna datamängd är 63 procent av miljöpartiets väljare kvinnor. Bland unga förstagångsväljare 18-22 är könsfördelningen ännu snedare: 69 procent.
Unga kvinnliga urbana kommunalanställda akademiker. Så skulle mp-väljarna kunna karaktäriseras. Följande grupper är något överrepresenterade bland miljöpartiets väljare: storstadsboende (22 procent; överrepresentation +5 procentenheter) Saco-anslutna (21 procent; +9 pe) tjänstemän (52 procent; +2 pe) med högskoleexamen (36 procent; +2 pe), företrädelsevis inom inriktningarna humaniora/kultur, estetik/design/hantverk, pedagogik och samhällsvetenskap/juridik.

Bland mp-väljarna finns fler anställda inom statlig (+2 pe) men framför allt kommunal sektor (+7 pe) än i valmanskåren som helhet. Den unga medelåldern bland mp-väljarna (39,0 år) speglas i en relativt valmanskåren större andel studerande (17 procent; +10 pe) och en mycket liten andel ålderspensionärer (5 procent; -14 pe).

Bilden av välutbildade mp-väljare syns tydligt även i våra spindelnätdiagram. Andelen med fullbordad högskoleutbildning bland mp-väljarna är 39 procent enligt valundersökningen 2006, vilket är klart högre än snittet i valmanskåren. Miljöpartiets väljare är något mer förtroendefulla (51 procent) och något mer intresserade av politik än snittväljaren men ligger under snittet både när det gäller partiidentifikation (20 procent partianhängare) och politisk kunskap (7,0 poäng).

4 kommentarer:

Anonym sa...

har väljarna hög eller låg utbildning? Vilket län har högsta antal, är de mest invandrare eller infödda svenskar? äR VÄLJAREN RIK ELLER FATTIG?

Anonym sa...

Hög utbildning och låg kunskap är ju en tankeväckande kombination!

Anonym sa...

Hej!
Jag förstår inte hur utbildade människor, ovanligt välutbildade människor, skulle ha låg kunskap?

Henrik Ekengren Oscarsson sa...

Politisk kunskap och utbildning har endast ett svagt samband. Unga människor genomgår långa specialiserade utbildningar och blir förstås kunniga på det som de utbildas på. Men det följer inte med automatik att man blir politiskt kunnig. Politisk kunskap växer till med ålder. Unga människor har allra lägst politisk kunskap medan de allra äldsta har mest. På samma gång är de de kunniga äldre som har lägst formell utbildning. Så hänger det ihop

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...