16 september 2013

SOM-institutet drar i fält

Hur lyckliga är svenskarna? Ska vi satsa mer eller mindre på vindkraft? Litar vi på våra myndigheter? Är vi nöjda eller missnöjda med den offentliga servicen? Hur ser svenska folket på nätintegritet och statlig användning av tvångsmedel? Ska vi ta emot färre flyktingar i Sverige? I vilken utsträckning litar vi på varandra? Vilka samhällsproblem uppfattar svenska folket som viktigast? Vad oroar vi oss mest för? Och hur mår vi egentligen?

Den här veckan når ett aviseringsbrev ut till de sammanlagt 17 000 personer mellan 16 och 85 år som blivit slumpvist utvalda att delta i den nationella SOM-undersökningen 2013. De bjuds in att bli en del av den världsunika undersökningsserie som tagits fram av SOM-institutet vid Göteborgs universitet genom årligen återkommande undersökningar varje höst sedan 1986.

Alla har samma möjlighet att göra sin röst hörd!
En fantastisk sak med vetenskapliga urvalsundersökningar som SOM-undersökningarna är att alla boende i Sverige har en lika stor möjlighet att komma till tals. Det finns nästan inget annat sammanhang -- utom möjligen i samband med allmänna val -- som det går att komma i närheten. Alla som slumpen valt svarar förstås inte på en SOM-undersökning. Deltagande i vetenskapliga undersökningar är frivilligt. Men huvudpoängen är att alla har en lika stor möjlighet att göra sin röst hörd.

Eftersom personerna valts ut med hjälp av slumpen utgör de ett slags miniatyrkopia av den svenska befolkningen. Deras svar på SOM-enkäten har stor betydelse eftersom de representerar alla vi som bor i Sverige. Analyserna får ofta stor uppmärksamhet och har ett stort värde på både kort och lång sikt för svensk forskning, samhällsdebatt och samhällsplanering. De som fyller i en SOM-enkät bidrar till att vi som bor i Sverige bättre kan förstå det samhälle vi lever i.


En chans på fyrahundrafyrtiosex!
Du som läser den här bloggen kan bli en av dem som får möjlighet att delta i årets nationella SOM-undersökning. Sannolikheten att slumpen valt ut just dig ungefär 1 chans på 446 - som jämförelse kan nämnas att sannolikheten att få fyra rätt på Lotto är 1 på 1496. Sannolikheten att någon i din bekantskapskrets finns bland de utvalda är så klart ännu större. Hjälp oss att övertyga dem om vikten att besvara SOM-enkäten! Vi vet att det tar tid, ungefär en timme effektiv tid, att svara på alla våra frågor. Men man får ta tid på sig och kan sprida ut ifyllandet i flera omgångar. Inom en månad brukar huvuddelen av de svarande skicka tillbaka enkäten.


SOM-undersökningarna är opartiska vetenskapliga frågeundersökningar som genomförs enligt konstens alla regler. Vetenskapliga urvalsundersökningar kännetecknas av att vi redan från början vet hur stor sannolikhet det är att en person blir utvald i undersökningen. (1 på 446). Men det vetenskapliga tillvägagångssättet betyder också att vi inte kan ersätta de personer som slumpen valt ut. De som blivit utvalda i undersökningen är unika. Uteblivna svar är förstås trist eftersom det minskar precisionen i analyserna. Ju fler som deltar desto större tillförlitlighet i undersökningsresultaten.

SOM-undersökningen 2013
Höstens nationella SOM-undersökningar är numera fem samtidiga enkätundersökningar med vardera 3 400 personer i urvalet. De fem editionerna av undersökningarna skiljer sig något åt i inriktning. Ett formulär har betoning på politik och samhälle, ett andra på nyheter och medier, ett tredje på livsstil, konsumtion och hälsa och ett fjärde fokuserar på ekonomi, arbetsmarknad och välfärd. En del av våra klassiska frågor återfinns i samtliga editioner, medan andra frågor återfinns endast i någon av editionerna. Vi har lagt ned stor kraft på att göra kortare formulär som är mer givande och mer underhållande att fylla i.

Undersökningsverksamheten vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet bedrivs i nära samarbete med ledande opinions- och medieforskare. Undersökningarna finansieras genom ett fyrtiotal samverkansprojekt. SOM-institutet är inte beroende av någon enskild aktör eller forskningsprojekt för att kunna genomföra undersökningarna. Läs mer om SOM-institutets verksamhet på hemsidan www.som.gu.se. Där kan du läsa mer om hur undersökningarna går till och där laddar du snabbt ned analyser, rapporter, bokkapitel och böcker.

Vanliga frågor och svar till respondenterna hittar du här: http://www.som.gu.se/faq/
SOM-institutet vid Göteborgs universitet finns på Facebook. Och du kan också ta del av nyheter från SOM-institutet via twitter @SOMinstitutet (#somgu).

12 september 2013

Grattis på födelsedagen, Svensk demokrati

Den 12 september 1921 räknades för första gången även kvinnors röster i ett svenskt riksdagsval. Det finns förstås många milstolpar i historien om hur den svenska demokratiska rättsstaten växte fram. Den första motionen om kvinnlig rösträtt lades fram redan 1884 i den svenska riksdagen. Och redan 1919 fick kvinnor rösta i de kommunala valen. Alla dessa milstolpar är värda att uppmärksamma. Men den allmänna rösträttens införande 1921 är den kanske enskilt viktigaste händelsen. Därför kan vi kalla den 12 september för demokratins egen födelsedag. Grattis på nittiotvåårsdagen!

För att fortsätta utveckla den demokratiska rättsstaten och anpassa den till nya utmaningar behöver vi ha goda kunskaper om vår demokratiska historia. Min uppfattning är att vi fortfarande inte har tillräckligt detaljerade kunskaper om Sveriges väg till demokrati, om hur det egentligen gick till när den svenska demokratiska rättsstaten växte fram: När ägde de formativa momenten rum? Vilka historiska skeenden kunde ha fått en annan utgång? Varför landade vi i de lösningar vi gjorde? Utan en ingående kunskap om vårt eget arv står vi på lösan sand när vi själva ska ta nästa steg eller när vi ska ge råd till andra länder om hur de ska bygga demokrati.

Inför 100-årsjubileet den 12 september 2021 borde vi frigöra resurser för ett nationellt djupdyk i historien om hur vårt land blev en demokratisk rättsstat. Tiden är inne att dra upp planerna för folkbildning, forskningsprogram och firande. Med god framförhållning och med mångas goda vilja kan en satsning inför hundraårsjubileet av den svenska demokratin bli en viktig resa i sig självt, men också sätta ett värdefullt avtryck i samhällsdebatt och forskning som stärker våra möjligheter att fortsätta utveckla den demokratiska rättsstaten.

Just nu arbetar jag med två projekt som skulle kunna bidra till att förverkliga en sådan satsning. Det första är Demokratifonden för främjande av forskning om demokrati och rättsstat, ett initiativ tillsammans med fyra andra statsvetarprofessorer (läs mer under fliken "Demokratifonden". Det andra projektet är den förstudie jag leder på uppdrag av Göteborgs stad att skapa ett Demokraticenter i Göteborg lagom till stadens 400-årsjubileum som råkar inträffar samma år som demokratin fyller 100, år 2021.

Du kan gilla Demokratifonden på Facebook.

07 september 2013

Opinionshösten tar sin början

Med tre opinionsmätningar publicerade inom några dagar har vi nu ett ordentligt kläm på ställningen i väljaropinionen inför hösten. Avståndet mellan de rödgröna partierna (VSMP) och de borgerliga Allianspartierna (CFPKDM) är omkring tio procentenheter i Mätningarnas Mätning (MäMä). De rödgröna har nu varit i ledningen sedan mars 2012.Men minnet är som vanligt kort. Man behöver då och då påminna sig om dramatiken under gångna mandatperioder för att inte gå vilse i spekulationerna om vad dagens opinionsläge egentligen betyder för den fortsatta kampen om regeringsmakten. Nedan visas hur avståndet mellan de rödgröna och Allianspartierna har förändrats under mandatperioderna 2002-2006 och 2006-2010. Figurerna är hämtade från SCB-rapporterna Alliansseger respektive Åttapartivalet. De största och dramatiska förändringarna representeras av det opinionsår med obrutna framgångar som följde efter Alliansens bildande sommaren 2004, Alliansens katastrofstart på sin regeringstid efter valet 2006, den rekordstora rödgröna ledningen som eroderade stadigt efter finanskrisen hösten 2008 och, slutligen, den dramatiska och snabba omsvängningen i maj 2010 då Alliansen kopplade greppet inför riksdagsvalet den hösten.

 
 

Följande diagram visar opinionsutvecklingen (MäMä) sedan valet 2010 parti för parti. Den svarta linjen är valresultatet i 2010 års val.

Moderaterna
 
Socialdemokraterna
 
Centerpartiet
 
Sverigedemokraterna
 
 
Kristdemokraterna
 
Miljöpartiet
 
Vänsterpartiet
 
Folkpartiet

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...